Sf. Prooroc Ioan predică în pustie și-L botează pe Domnul Iisus Hristos

În al cincisprezecelea an al domniei Cezaru­lui Tiberiu, pe când Ponţiu Pilat era procuratorul Iudeii, Irod, tetrarh al Galileei, Filip, fratele său, tetrarh al Ituriei şi al ţinutului Trahonitidiei, iar Lisanias, tetrarh al Abilenei, în zilele arhiereilor Anna şi Caiafa, a fost cuvântul lui Dumnezeu către Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. Şi a venit el în toată împrejurimea Iordanului, propovă­duind botezul pocăinţei, spre iertarea păcatelor, precum este scris în cartea cuvintelor lui Isaia proorocul: «Este glasul celui ce strigă în pustie: Gătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui. Orice vale se va umple şi ori ce munte şi ori ce deal se va pleca; căile cele strâmbe se vor fa­ce drepte şi cele colţuroase, drumuri netede. Şi toată făptura va vedea mântuirea lui Dumne­zeu» (Le. 3, 1-6).

Iar Ioan avea îmbrăcămintea lui din păr de cămilă, şi încingătoare de piele împrejurul mij­locului, iar hrana lui era lăcuste şi miere sălba­tică. Atunci a ieşit la el Ierusalimul şi toată Iu­deea şi toată împrejurimea Iordanului. Şi erau botezaţi de către el în râul Iordan, mărturisindu­şi păcatele.

Dar văzând Ioan pe mulţi din farisei şi sadu­chei venind la botez, le-a zis: Pui de vipere, cine v-a arătat să fugiţi de mânia ce va să fie? Faceţi deci roadă, vrednică de pocăinţă. Şi să nu credeţi că puteţi zice în voi înşivă: Părinte avem pe Avra­am, căci vă spun că Dumnezeu poate şi din pie­trele acestea să ridice fii lui Avraam. lată securea stă la rădăcina pomilor şi tot pomul care nu face roadă bună se taie si se aruncă în foc.
Eu unul vă botez cu apă spre pocăinţă, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mi­ne; Lui nu-i sunt vrednic să-i duc încălţămintea; Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt si cu foc. El are lopata în mână şi va curăţi aria Sa şi va aduna grâul în jitniţă, iar pleava o va arde cu foc nestins (Mt. 3, 4-12).

Şi mulţimile îl întrebau, zicând: Ce să facem deci? Răspunzând Ioan le zicea: Cel ce are două haine să dea celui ce nu are si cel ce are bucate să facă asemenea. Si au venit ;i vamesii să se bote­ze şi i-au spus: Învăţătorule noi ce să facem? El le-a răspuns: Nu faceţi nimic mai mult peste ce vă este rânduit. Şi îl întrebau şi ostaşii, zicând: Dar noi ce să facem? Şi le-a zis: Să nu asupriţi pe nimeni, nici să nu învinuiţi pe nedrept, şi să fiţi multumiti cu solda voastră (Le. 3, 9-14).

În acest timp a venit Iisus din Galileea, la Ior­dan, către Ioan, ca să se boteze de către el. Ioan însă Îl oprea, zicând: Eu am trebuinţă să fiu bo­tezat de Tine, şi Tu vii la mine? Şi răspunzând, Iisus a zis către el: Lasă acum, că aşa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea. Atunci l-a lă­sat. Iar botezându-se Iisus, când ieşea din apă, îndată cerurile s-au deschis şi Duhul lui Dum­nezeu s-a văzut pogorându-se ca un porumbel şi venind peste El. Şi iată glas din ceruri zicând: «Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am bi­nevoit» (Mt. 3, 13-17).